Rezervace a záloha

 • Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 40% z celkové ceny. Záloha bude odečtena z celkové ceny.

 • V případě, že zálohu neobdržíme, ponecháváme termín volný. Pokud nedojde k úhradě zálohy do 7 dnů od potvrzení vaší předběžné objednávky, rezervaci zrušíme.

 

Způsob zaplacení zálohy a následného doplatku

 • Převodem na bankovní účet: 115-3830970237/ 0100, jako variabilní symbol uveďte datum nástupu.

 • Záloha ve výši 40% je splatná do 7 dnů od objednávky, zbylých 60% možno platit na účet a to nejpozději 2 pracovní dny před nástupem na ubytování, nebo v hotovosti na místě při nástupu na ubytování.

 

Storno poplatky

 • Zákazník má právo od objednávky odstoupit (emailem, telefonicky, písemně) bez stornopoplatků nejpozději 6 týdnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení emailu, nebo písemného dokladu, o zrušení objednávky pronajímateli.

 • Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen ubytovateli uhradit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy.

 

Storno poplatky se neplatí

 • pokud zákazník za sebe zajistí náhradu.

 • pokud se nám podaří daný termín obsadit.

       (Doporučujeme uzavřít cestovní pojištění pro případné důvody nenastoupení v objednaném termínu.)

 

Pojištění

 • Objednaný pronájem absolvují zákazníci na vlastní zodpovědnost. Za úrazy, poškození a zničení majetku, za odcizení zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojeny, nezodpovídáme.

 • Doporučujeme před nástupem uzavřít vhodné pojištění, nebo připojištění.

 

 

Všeobecné podmínky

 • V CELÉM OBJEKTU PLATÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ.

 • Při nástupu požadujeme doplacení ceny ubytování.

 • Nástup na pronájem je mezi 14. až 16. hodinou. V den ukončení pronájmu je čas odjezdu určen nejpozději na 10. hodinu.

 • V ceně pronájmu je zahrnuta spotřeba elektrické energie.

 • Pronájem objektu je celoroční pro 9 osob včetně dětí od 2 let (děti do 2 let bez nároku na lůžko s možností 1 dětské postýlky).

 • Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pronájem v případě, že:                                                                                       Na pronájem nastoupí počet osob přesahující buď celkovou kapacitu objektu, nebo vyšší počet osob než byl nahlášen.               Dojde ke svévolnému navýšení počtu osob během doby pronájmu (bez vědomí ubytovatele).                                                         Klient nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

 • Ve všech těchto případech nevzniká právo na nespotřebované platby!

 • Při ukončení pobytu, majitel prochází objekt s nájemcem, zda nedošlo k poškození majetku.

 

Úklid objektu

 • Objekt je předán nájemci vždy uklizený, ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Případné závady, poruchy, reklamace či poškození vybavení objektu je nutné hlásit bez prodlení, aby bylo možné sjednat nápravu v dostatečném časovém předstihu před příjezdem nových klientů! Nájemce je povinen udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách i okolí a odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel bude účtovat sankci ve výši 800Kč.

 • Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo vstoupit do objektu za účelem kontroly dodržování podmínek a zabezpečení běžného chodu pronajímaných prostor.

 

Ke stažení